ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยที่คุณเลือกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องและรักษาเป็นอย่างดี การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พึงได้รับ

2. ความยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้พัฒนาให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจต่อบริการของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจพึ่งข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์ วิจัย และทำสถิติ เพียงท่านมอบความเห็นพ้องและอนุญาตให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

3. ความยินยอมให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
เพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อเสนอพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รับข้อเสนอพิเศษเฉพาะ รวมถึงข่าวสารใหม่ๆ จากทางเรา เพียงท่านเห็นพองและอนุญาตให้ทางบริษัทฯ รวมรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์